Søknad/befaring

Under er gitt en kort gjennomgang av de ulike trinnene i et byggprosjekt fra søknad til ferdigattest.

Prosjektet starter med å klargjøre mulighetene. Disse avhenger av tomta og/eller eksisterende bygning(er). Videre egne ønsker og behov og økonomi. Kommunale bestemmelser og Plan- og bygningsloven legger viktige føringer.

Arkitektens første oppgave er å se helheten i dette og skissere muligheter. Å starte med en befaring på (den mulige) byggeplassen er ofte det beste. Dersom konklusjonen på basis av dette blir at bestiller vil vente/tenke seg om, betales det bare for det innledende arbeidet.

Neste skritt vil være at arkitekten utarbeider forslag til hva som kan bygges, gjerne i et par varianter. Etter en gjennomgang av disse, kan det være aktuelt med en forhåndskonferanse. Særlig dersom det er aktuelt å søke om dispensasjoner, er dette smart. En slik konferanse finner stede hos de kommunale bygnings-myndigheter og skal avklare rammebetingelser for prosjektet.

Deretter starter utarbeidelse av selve søknaden. På dette tidspunktet må det være klart hvem som er ansvarlig søker for prosjektet. Det er hun/han som sørger for at alle relevante forhold er vurdert og dokumentert og vedlagt søknaden. Vanligvis er ansvarlig prosjekterende (arkitekten) også ansvarlig søker.

Byggesøknaden skal blant annet inneholde nabovarsel, nødvendige tegninger, kart, eventuelle utenomhusplaner og dispensasjonssøknader, redegjørelser og ansvarsretter.

Det er vanlig å søke først om rammetillatelse og deretter om igangsettelse (IG). På tidspunktet må det være klart hvem som har ansvaret for grunnarbeider, tømring og muring, hvem som skal være rørlegger osv. Det må søkes ansvarsrett for hver av disse ulike gruppene av utførende

Etter at nødvendige kommunale tillatelser foreligger kan byggearbeidene starte. Det må skje innenfor et tidsrom på tre år. Eventuelle opphold godkjennes i inntil to år.

Avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet kan det være behov for egen prosjektering av konstruksjoner, brannsikring og vvs. Ved større prosjekter vil det være nødvendig med uavhengig kontroll av slike prosjekteringsarbeider. F.eks. er må det være uavhengig kontroll av brannprosjektering for utvidelse av leiligheter til også å omfatte overliggende loft i eldre bygårder.

Før bygging kan starte, er det ofte nødvendig med detaljtegninger og beskrivelser. Disse skal konkret vise hvordan det skal bygges, hvilke krav som skal oppfylles, hvilke materialer som skal brukes osv. Oftest er det arkitekten som lager dette underlagsmaterialet. Det skjer i samarbeid med andre prosjekterende, utførende og tiltakshaver (byggherre).

Byggeprosessen starter med et oppstartsmøte. Her er tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og representanter for ansvarlig utførende til stede. Formålet er å gjennomgå rekkefølgen i ulike arbeider, hvordan praktiske og tekniske utfordringer skal løses, hvor lang tid ulike deler av prosessen tar osv.

Tiltakshavers egeninnsats f.eks. som bestiller, rydder og gjerne referent bør avtales nå. Tilsvarende gjelder for omfanget av ansvarlig søkers oppfølging i byggeprosessen.

Når alt arbeid er utført er det tid for ferdigbefaring. Deltakere er som ved oppstart. Er alt ok, kan ansvarlig søker sende søknad om ferdigattest. Eventuelt kan det søkes om delvis eller midlertidig ferdigattest, dersom det er noe som gjenstår eller skal rettes på. NB: Plan- og bygningsloven krever ferdigattest før man permanent tar i bruk bygget. Attesten er også viktig for å få en god takst – og et eventuelt relativt smertefritt salg i framtida.

Ekeberg Arkitektkontor er vanligvis ansvarlig for hele prosessen, men kan også ta seg av deler. For mindre prosjekter kan vi også ta ansvar for utførsel.